Privacybeleid

Instellingen aanpassen

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Mundero BV, Muinkkaai 42, 9000 Gent, K.B.O nummer: 0503.889.264

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website https://www.mundero.be en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

1 – Algemeen

MUNDERO BV stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is MUNDERO BV.

2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen; Categorie 2: Bij inschrijving voor een reis: uw naam, e-mailadres, adres, geboortedatum, geboorteplaats, ID-kaartnummer en/of paspoortnummer, GSM nummer van de deelnemer, e-mailadres en telefoonnummer in geval van nood, namen van uw deelnemende vrienden; Bij de check in: belangrijke medische gegevens en extra informatie voor de reisbegeleider; Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw naam en uw e-mailadres; Categorie 4: via cookies; Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling; Categorie 6: uw afbeelding door middel van een niet gerichte foto genomen tijdens de groepsreis.

2.2. MUNDERO BV kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand); b. tijdens uw registratie en gebruik van de website; c. tijdens het invullen van het inschrijvingsformulier voor een reis;

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

MUNDERO BV zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van MUNDERO BV om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: het organiseren en beheren van uw groepsreis (boekingen bij hotels, regelen van transport, reserveren van activiteiten, deelnemerslijsten opstellen, of andere noodzakelijkheden om jou een geweldige reis te bezorgen) die u geboekt heeft op deze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 4: het surfgedrag van de bezoeker vasteggen en sociale-mediamodules aan te bieden op de website, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

Categorie 6: Tijdens en na de reis: uw afbeelding tijdens sfeeropnamen van onze groepsreis en activiteiten met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst die door u gevraagd wordt en het rechtmatig belang van MUNDERO BV.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan MUNDERO BV uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot MUNDERO BV, haar producten en/of diensten. MUNDERO BV kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door MUNDERO BV bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Voor de uitvoering van onze dienstverlening werken wij samen met een aantal partijen. Ook zij verwerken uw persoonsgegevens: Monitorenwerking: VIARUTA VZW, een vereniging naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te August de Batslaan 43, 9140 Temse, België. Enkel hiertoe gemachtigde personeelsleden en/of medewerkers van Mundero BV hebben toegang tot de persoonsgegevens, en kunnen tot verwerking overgaan. De personeelsleden en/of medewerkers worden uitgebreid geïnformeerd omtrent de vertrouwelijke aard van de gegevens, en genoten de gepaste opleiding. Wanneer een verwerking namens de verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht door een verwerker, worden afdoende garanties geboden ter bescherming van de rechten van betrokkenen. Deze garanties worden uiteengezet in een afzonderlijke overeenkomst met de verwerker Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van MUNDERO BV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien MUNDERO BV failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van MUNDERO BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

MUNDERO BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat MUNDERO BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

MUNDERO BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat MUNDERO BV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. MUNDERO BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de MUNDERO BV en U.

Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres voor de duur van uw bezoek aan de website. Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding) worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie. Categorie 3: uw e-mailadres wordt bewaard voor de duur van de klantenrelatie Categorie 4: cookies, zie artikel 9; Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie en voor de duur noodzakelijk om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen. Categorie 6: de sfeer opnames van onze groepsreizen worden gepubliceerd op onze website en social mediakanalen (facebook, instagram en youtube) . Categorie 7: uw gegevens worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie en voor zolang u zelf beslist lid te blijven van de groep. Wij verwijzen naar de voorwaarden en privacyverklaring van Facebook wat betreft de verwerkingen die door hen gebeuren.

5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan MUNDERO BV. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar groepsreizen@mundero.be, per post naar MUNDERO BV, Muinkkaai 42 te 9000 Gent of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Mundero BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en reisleiders.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van MUNDERO BV en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De website gebruikt uitsluitend volgende niet-functionele cookies:

1. Facebook Pixel van facebook om het surfgedrag op site monitoren en remarketing mogelijk maken met een maximale bewaartijd van 850 dagen. 2. Global Site Tag van Google om het surfgedrag op site monitoren en remarketing mogelijk maken met een maximale bewaartijd van 850 dagen. 3. Google Tag Manager van Google om het surfgedrag op site monitoren en remarketing mogelijk maken met een maximale bewaartijd van 850 dagen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics.

8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

beheerd door: Reisorganisatie: MUNDERO BV, een onderneming naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Muinkkaai 42, 9000 Gent, België en met ondernemingsnummer BE0503 889 264. Monitorenwerking: VIARUTA VZW, een vereniging naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te August de Batslaan 43, 9140 Temse, België. Alle verzoeken of vragen met betrekking kunnen https://www.mundero.be/contact/ hier achtergelaten worden. Enkel hiertoe gemachtigde personeelsleden, reisleiders en/of medewerkers van Mundero en Viaruta VZW hebben toegang tot de persoonsgegevens, en kunnen tot verwerking overgaan. De personeelsleden en/of medewerkers worden uitgebreid geïnformeerd omtrent de vertrouwelijke aard van de gegevens, en genoten de gepaste opleiding.